Chủ tịch tỉnh Bình Định lệnh xây dựng kế hoạch cấp sổ đỏ cho người dân

Chủ tịch tỉnh Bình Định lệnh xây dựng kế hoạch cấp sổ đỏ cho người dân


15/05/2023 09:26 PM

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa yêu cầu xây dựng kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố theo đúng quy định của pháp luật và chủ trương của UBND tỉnh.

Chủ tịch tỉnh Bình Định lệnh xây dựng kế hoạch cấp sổ đỏ cho người dân

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định.

Trong đó xử lý nghiêm các trường hợp lấn, chiếm đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định pháp luật về đất đai, xây dựng kế hoạch ra quân xử lý lấn, chiếm đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, hướng dẫn kịp thời các địa phương trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, chia tách thửa đất tại các địa phương theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Thực hiện các thủ tục hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật; đôn đốc các tổ chức cá nhân trên địa bàn lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu xóa bỏ danh mục công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện nhưng quá 03 năm không thực hiện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm rà soát các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; nghiêm cấm và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đặt ra thủ tục ngoài quy định, gây phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp.

UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân (trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố) đúng quy định của pháp luật và chủ trương của UBND tỉnh, nhất là đất do đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở và đất canh tác (đối với các trường hợp chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Cùng với đó, tập trung rà soát và thực hiện đính chính hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp nhưng phát hiện có sai sót hoặc cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai; thực hiện gia hạn (chỉnh lý trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) những trường hợp trước đây đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nay hết hạn sử dụng theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định còn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, phường, thị trấn thiết lập, quản lý và bảo quản đầy đủ hồ sơ địa chính các cấp. Thực hiện thường xuyên việc đăng ký chỉnh lý biến động đất đai, thu hồi các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, chỉnh lý trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Xem thêm: Căn hộ Cadia Quy Nhơn

Theo báo: Cafeland